Terres de l’Ebre: Reserva de la Biosfera

Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre.

El 1971 la UNESCO va iniciar el Programa MaB, Man and Biosphere (Home i Biosfera), seleccionant llocs geogràfics representatius dels diferents hàbitats del planeta, amb l’objectiu de conciliar la mentalitat i l’ús dels recursos naturals, esbossant el concepte actual de desenvolupament sostenible. Aquestes àrees es coneixen com a Reserves de la Biosfera.
Així, les Reserves de la Biosfera són territoris que tenen l’objectiu d’harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les persones amb la natura. S’estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costers i marins, en els quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la conservació són essencials.

Les Reserves són també llocs d’experimentació i d’estudi del desenvolupament sostenible i han de complir les tres funcions bàsiques designades per la UNESCO.

Funció de conservació.
En termes de patrimoni natural, Terres de l’Ebre, disposa d’una reveladora quota de biodiversitat al seu entorn geogràfic. La seva situació, la combinació radical entre estructura i morfologia i la diversitat de formes de relleu expliquen la gran varietat de paisatges i d’hàbitats i la biodiversitat existent. En poc més de 30 quilòmetres, el territori passa de nivell de mar a relleus característics dels 1.500 metres d’altitud: de sorrals i aiguamolls de la plana deltaica a serres i altiplans d’interior, passant per cubetes tectòniques, i la vall i els dipòsits al•luvials de l’Ebre.

La proposta de Reserva de Biosfera per Terres de l’Ebre s’entén necessàriament com a projecte vinculat al patrimoni natural i al mateix temps, des de la perspectiva de la funció de conservació, com a propòsit amb una triple vocació:
Contribuir a l’impuls de l’actual gestió dels espais i béns naturals i la conservació de la biodiversitat, coordinant i cohesionant diferents polítiques i plans d’acció i facilitant la disponibilitat de recursos tècnics i econòmics.
Integrar la matriu agrària en les polítiques de conservació, perquè aquestes contribueixin a impulsar socioeconòmicament espais humanitzats protegits per les seves característiques ambientals.
I, finalment, en el context del canvi climàtic, unir esforços en l’estudi i anàlisi pluridisciplinari i transversal, a escala local, per a la mitigació dels eventuals efectes derivats a les Terres de l’Ebre, un dels territoris més sensibles de la mediterrània.

Funció de desenvolupament.
Es determinen òptimes a aquest efecte estratègies de desenvolupament sostenible vinculades a la dinamització del sector agrícola i consolidació del sector turístic de base patrimonial com a sector emergent. És a dir, posar en valor els recursos agraris, ambientals, culturals i territorials com a impuls per al desenvolupament d’altres productes, activitats agràries, turístiques i altres. Treballar de forma conjunta i coordinada per a que els valors del territori construeixin una economia i societat en valors. Aquestes accions s’estimen oportunes en la zona de transició.

Funció de suport logístic.
La Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre ha de suposar un impuls definitiu a la constitució d’un pool de coneixement ebrenc en matèria de canvi climàtic i coneixement i protecció de la biodiversitat. Aquest és un àmbit de coneixement significativament rellevant per al territori, atenent a la particular vulnerabilitat del Delta front els efectes d’un eventual canvi climàtic (especialment, per l’elevació del nivell del mar i la modificació de les dinàmiques fluvio-marines), així com també d’acord al patrimoni de biodiversitat que alberga el territori.