CCPAE (Certificació BIO)

El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat administrativament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

El Consell figura al llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. El CCPAE està compost per diversos òrgans: l’òrgan de govern, l’òrgan executiu i l’òrgan operatiu.

L’òrgan de govern el forma la Junta Rectora, qui pren les decisions que afecten al bon funcionament del Consell. Aquest és el màxim òrgan del CCPAE.

La Junta Rectora està composta per 12 vocals: tres corresponen als productors, tres als elaboradors, tres als consumidors i tres a l’Administració, dels quals un és elegit president. L’objectiu és aconseguir la paritat d’interessos marcada per la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012.

L’òrgan executiu és qui executa les decisions de la Junta Rectora a través de la Directora Tècnica i del Comitè de Certificació. Aquest últim format per un tècnic qualificat de l’Administració i dos tècnics certificadors del CCPAE.

Pel que fa als òrgans operatius, aquests es divideixen en diverses àrees que depenen de la Direcció Tècnica: l’àrea d’inspecció, l’àrea de certificació, i l’àrea d’afers generals, que compta amb l’Àrea de qualitat, l’Àrea econòmico-financera i tècnic de comunicació.